Aislacork incorpora totes les característiques del suro natural en multitud d’aplicacions i sectors com el de la construcció, industrial, naval, automoció, aeronàutic, així com en diferents suports, porosos i no porosos, interiors i exteriors, ja siguin metàl·lics, ceràmics, de vidre, fusta, fibrociment, llisos o ondulats o sobre altres morters. També pot ser recobert per arrebossats, guix, tot tipus de revestiments i enrajolats, pintures, fustes, o bé quedar com acabat en qualsevol de les modalitats, tons i granulometries.
Aislacork ofereix una gran quantitat de solucions en cada una dels seus usos.
Les seves excel·lents propietats i una gran facilitat i rapidesa d’aplicació mitjançant projecció, el fan especialment indicat per:

• Impermeabilitzacions.
• Aïllaments tèrmics.
• Aïllaments acústics, evitant sorolls per transmissió, impacte, vibracions i com absorbent acústic.
• Segellant i adhesiu de materials.
• Revestiment de façanes.
• Eliminar humitats.
• Eliminar condensacions.
• Base per pavimentacions, enllosat i enrajolats de tots tipus.
• Base per recobriments de tot tipus (arrebossats, pintures, fustes, etc.)
• Revestiment elàstic per evitar esquerdes i fissures.
• Decoració.
• Encapsulat de cobertes de ciment – amiant.

El suro és l’escorça que protegeix l’alzina surera (Quercus Suber), la protegeix de les condicions extremes del clima mediterrani, com la sequera, les altes temperatures a l’estiu i els incendis. Està constituïda per cèl·lules mortes l’interior de les quals s’omple d’un gas similar a l’aire, que exerceix de càmera d’aire natural. És la seva principal característica: la temperatura del cos del suro (0,032 ºC Kcal h) és variable en funció a la temperatura a la que està sotmesa (més de un 30% de variació), presentant-se amb certa calidesa al seu cos tot i les extremes temperatures sota zero i no augmentant a més de 40ºC amb altres temperatures.

Aislacork presenta un excel·lent comportament a la tracció i com antilliscant, permetent un trànsit moderat en cobertes i terrasses planes. La seva capacitat d’allargament permet evitar l’aparició d’esquerdes i fissures en façanes.

A més el suro és un material pràcticament imputrescible, molt resistent al atac d’insectes i amb una elevadíssima longevitat. Aislacork és estable en el temps, a la intempèrie i altament resistent als raigs solars així com a productes químics i àcids. Les cèl·lules interiors del suro són impermeables, contribuent així a augmentar la seva capacitat aïllant. Un material al que no afecta la humitat, manté intacta la conductivitat.

Aislacork és un impermeabilitzant elàstic que pot ser projectat a qualsevol superfície, mantenint tota la capacitat aïllant del suro. Tot això unit a la gran adherència i segellat de superfícies, eviten la fuga de fibres d’amiant en cas de cobertes de fibrociment, oferint solucions fins avui inexistents en altres productes, la problemàtica existent amb el material citat, restaurant les superfícies i evitant haver de ser retirades.